Condicions de compra

E-COMMERCE (ALIMENTS/BÉNS PERIBLES).

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació en la compra de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web cooperativagarriguella.com/es, propietat de AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L. sota la marca comercial de AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L., d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels aliments contractats per l’USUARI és AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L., amb domicili social a CTRA. DE ROSES, S/N - 17780 GARRIGUELLA (Girona), NIF F17015033 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 972530002.

I d’un altre, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya o a través d’una compra per convidat, facilitant les dades de facturació, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, en tots dos casos i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte determinat.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari o a través d’una compra per convidat, facilitant les dades de facturació. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i es compromet a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de la pèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
  2. Enviament i lliurament de comandes.
  3. Dret de desistiment.
  4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
  5. Força major.
  6. Competència.
  7. Generalitats de l’oferta.
  8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
  9. Despeses de transport.
  10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
  11. Procés de compra.
  12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
  13. Llei aplicable i jurisdicció

 

 1.  CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 1.  ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant l’empresa de transport "Tipsa" per a comandes petites i comandes voluminoses amb l’empresa de transport "Transports Llauradó", segons el destí designat lliurement per l’USUARI. La venda i distribució del producte, només s’efectuarà en la Península Ibèrica i Illes Balears.

El termini d’entrega es comprèn entre 2 i 6 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega de la mercaderia al cap de 30 dies naturals a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI n’haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.

 1.  DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistiment: https://cooperativagarriguella.com/es/formulario-solicitud-desistimiento.pdf

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la formalització del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per a exercir el dret de desistiment. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Quan els embalatges del producte no siguin els originals o no es trobin en perfecte estat, el PRESTADOR podrà cobrar el cost de l’embalatge. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix per a evitar els costos de la seva substitució.

3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.

4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal o desprecintades per l’USUARI després del seu lliurament físic.

5. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes en l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

6. En el subministrament de productes el preu dels quals depèn de fluctuacions del mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

7. En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.

8. En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

9. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintades després del lliurament.

10. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

11. Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació. El desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per a això, o per correu electrònic a info@cooperativagarriguella.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

En cas que la devolució no es realitzés amb l’embalatge original de lliurament, el PRESTADOR podrà cobrar el cost del mateix a l’USUARI informant prèviament d’això a través del mateix canal de comunicació utilitzat.

Una vegada l’USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número en la carta d’enviament, amb les despeses de transport a càrrec seu, en el domicili d’AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L., CTRA. DE ROSES, S/N - 17780 GARRIGUELLA (Girona)

 1.  RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L., CTRA. DE ROSES, S/N - 17780 GARRIGUELLA (Girona)
Telèfon: 972530002
E-mail: info@cooperativagarriguella.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1.  FORÇA MAJOR

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

 1.  COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

 1.  GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L. o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

El PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 1.  PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, l’USUARI pot comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’ha d’enviar en format paper juntament amb el producte adquirit. Es pot descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la per correu electrònic, ho ha de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment pot revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 972530002 o a través del correu electrònic a l’adreça info@cooperativagarriguella.com.

 1.  DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o prestacions complementàries, excepte pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per l’adreça de lliurament.

 1.  FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Transferència bancària
 • Targeta de crèdit o dèbit, passarel·la de pagament segura Addon Payments.
 • Paypal

L’USUARI pot utilitzar un cupó de descompte en el moment previ a la finalització de la compra en cas d’haver-lo rebut per part del PRESTADOR.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

 1.  PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 1. - Comprovació de les dades de facturació.
  2. - Comprovació de l’adreça d’enviament.
  3. - Selecció de la forma de pagament.
  4. - Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda, el seu estat i la data d’enviament i/o lliurament aproximada.

 1.  DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L. pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis de e-commerce, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L. exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS S.C.C.L..

 1.  LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, i se sotmeten a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre tots dos d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu l’apartat «4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA» d’aquestes Condicions.